Ordensregler

Ordensregler


Jfr. Lov om eierseksjoner av 16.juni 2017 nr. 65 og vedtektene for Boligsameiet
Bergensveien 4. Vedtatt på årsmøtet (9. april 2019).


Ordensreglenes formål er å sikre fellesinteresser og å skape et godt forhold
mellom sameiere og beboere.


Hver enkelt beboer er ansvarlig for at bestemmelsene i ordensreglene følges,
jfr. vedtektenes pkt. 2.4 (nye vedtekter):


Bruksenheten og fellesarealene må ikke brukes slik at andre seksjonseiere
påføres skade eller ulempe på en urimelig eller unødvendig måte.


Ordensreglene inneholder ikke bare plikter, de skal sikre beboerne ro,
orden og trygghet i hjemmene.


Ytre orden


§1


Søppel og avfall skal ikke plasseres på fellesarealene i Sameiet.
Papir og papp skal brettes sammen og legges i egen merket containere i
kjelleren.


Søppelposer skal knytes igjen før de kastes i søppelsjakten.


Søppelet som kastes i sjakten må være så tørr som mulig. Det er strengt forbudt å kaste brennende ting (f. eks. sigarettstumper) og brennbart avfall i sjakten.
Flasker og glass skal legges i container på utsiden av bygget. IKKE I SJAKTEN.


Forøvrig skal alt søppel som kastes i sjakten være godt pakket inn.
Sjaktlukene skal ALLTID være lukket og låst.


§2


Det er ikke tillatt å legge ut avfall, brød o.l. til fugler, da dette trekker til seg
rotter og mus, og særskilt DUER. Det skal ikke kastes mat fra balkongen til tak
over nærsenteret eller på parkeringsplass.


§3


Det er ikke tillatt å henge tøy, tepper eller sengeklær over rekkverket på
balkongen. Risting/banking av tøy/tepper fra balkong, vindu eller trappeoppgang
er forbudt. Fyrstikker, sigarettstumper, poser, mat og lignende må ikke kastes fra
balkong eller vindu. INGENTING SKAL KASTES FRA BALKONGEN
ELLER UT AV VINDUER.


Sigarettstumper, fyrstikker o.lign. skal heller ikke kastes i heisene eller i
fellesarealene.


Sykler, barnevogner o.lign. skal ikke hensettes i trapp, ganger eller utenfor
hovedinngangsdøren.


Blomsterkasser skal henge på innsiden av balkongrekkverket. Aldri på yttersiden slik at den kan falle ned.


Inngangsdøren og dører til kjeller og fellesrom skal alltid være låst.


Åpningstider for adgang kjellergang, sykkel bod er: Kl. 07.00 — 23.00 alle
dager.


Åpningstider for adgang kjellerboder og loftsboder er:
Hver mandag kl. 07.00 – 13.00
Hver fredag kl. 15.00-21.00.
Andre tider kan avtales.


Bruk av åpen ild eller bart lys i kjeller er forbudt.


Påse at vann- og kloakkrør i vintertiden ikke utsettes for frost ved at vinduer og
dører forlates åpne.


§4


Lufting foregår gjennom vindu eller balkongdør.


Den beboer/leilighet som lufter gjennom entredør og utløser brannalarmen vil bli
belastet med samme beløp som Brannvesenet belaster sameiet med for eventuell
utrykning, for tiden la-. 7 500.


Finner noen det nødvendig å åpne vinduer i trappeoppgang, er vedkommende
ansvarlig for at vinduet lukkes igjen.


Sett aldri opp et vindu uten at stormkroken er på, og at det som står i
vinduskarmen er fjernet.


Ikke steng lufteventilene med tape/plast o. lign., ventilene på bad, kjøkken og
stue er der for sirkulasjon av luft i leilighetene.


I fyringssesongen trenger leiligheten utlufting et par ganger om dagen i korte
stunder for at leiligheten skal holde seg varm, innestengt luft blir ikke varm.


Behandling av leiligheten


§5


Bad og kjøkken må kun benyttes slik at det ikke fører til lekkasjer eller annen
skade på bygget eller andre leiligheter.


I klosettet skal bare kastes urin, avføring og klosettpapir.


Det er forbudt å kaste sanitetsbind, bleier, tannstikker, vattpinner, hår,
engangskluter, kaffegrut, teposer, potetskrell, matrester o.lign. i toalettet.
Skyll vask og sluk med flytende avløpsåpner hver 2 måned eller oftere.

Hensynsløs bruk av bad er forbudt jfr. § 6 om ro i leilighetene.


Springer et rør lekk og stoppekranen ikke blir stengt med det samme, surr et
håndkle eller tøystykke rundt bruddstedet, og heng en snipp av tøystykket ned i
en bøtte eller vask slik at vannet samles opp der.


Ta kontakt med eier/styret og ring rørlegger.


Skader som oppstår som ikke beboeren selv kan utbedre, skal straks meldes
Styret.


Varmt vann må ikke brukes unødig

.
Hvis er klosett suser og det ikke kan repareres med en gang, må stoppekranen av
hensyn til naboene stenges og bare åpnes hver gang toalettet skal benyttes.


Oppstår det during i en vannkran, skal ikke denne benyttes før skaden er
utbedret.
Henvendelse til Styret/styremedlem skal skje i tiden 10.00 – 14.00, hvis ikke det
gjelder noe særlig presserende.


Ved tilkobling til gårdens fellesanlegg må det benyttes spesialstøpsel med
skjermet innføring til apparat. Utvendig parabol tillates ikke.


Ro i leilighetene


§6


Mellom kl. 23.00 og 08.00 skal det være ro i leilighetene.


Nødvendig ferdsel i trapper, ganger og heiser må skje så stille som mulig,
flytting sent på kvelden og natten er ikke tillatt.


Lydnivået i leilighetene skal heller ikke være så høyt at det er til sjenanse for
omgivelsene.


Unødig smell ved lukking av entredør må unngås.


Musikkundervisning tillates ikke.


Bergensveien 4 er ikke en barnevennlig gård.


Barn kan ikke oppholde seg i fellesarealene.


Barn har ikke adgang vaskeriet.


Boring, banking, hamring, pigging, fresing, bruk av elektrisk drill og ålt annet
støyende arbeid i forbindelse med oppussing og rehabilitering av leilighetene er
kun tillatt i følgende tidsrom:


Mandag — fredag mellom kl. 08.00 og 17.00.


Lørdag, søndag og alle helligdager skal det være stille.


Før arbeid med oppussing/rehabilitering starter skal Styret ha skriftlig
informasjon om hvem som er ansvarlig entreprenør for
oppussingsarbeid/rehabilitering, arbeidets lengde, og kopi av alle nødvendige
tillatelser i forbindelse med rørleggerarbeid og elektriske installasjoner.
Styret skal etter at arbeidet er ferdig kunne be om samsvarserklæring for det
elektriske arbeidet og ferdigattest for rørleggerarbeidet.


Varighet utover l dag SKAL varsles ved oppslag om arbeidets lengde. Ingen
arbeider kan utføres i fellesarealene uten godkjennelse fra Styret.


Arbeider av denne art må begrenses og planlegges, innvendinger fra naboer og
beboere må respekteres.Vask, tørking av tøy m. m.§7


Vaskeriet må ikke brukes til sjenanse for andre beboere. Bruk av slange fra
vaskeriet til vask av bil er ikke tillatt.


Vaskeriet er åpent mellom kl. 08.00 og kl. 22.00 mandag — fredag.
Lørdag kl. 08.00—15.00.


Utenom disse tidsrom frakobles strømmen til maskinene.


Barn har IKKE adgang vaskeriet.


Reservering av vasketid og maskin gjøres av alle i bok som ligger i vaskeriet,
dette skal respekteres.


Maskinen kan tas i bruk av andre beboere dersom den fortsatt er ledig l O
minutter etter reservert tid. Ligger det tøy i maskinen etter utgått tid kan det
fjernes etter 10 min.


Vaskeriet kan kun brukes av beboere i Boligsameiet Bergensveien 4.


Utleie


§8


Sameiere skal melde utleie av sin leilighet skriftlig / på mail til Styret med
opplysninger om leietakers navn, telefon nummer og leietidens lengde, og om
leietaker skal ha tilgang til kjeller eventuelt loftsbod.


Adgangsbrikke for leietaker blir utstedt for den avtaltelte leieperioden, varer
leieforholdet lenger må Styret få beskjed.
Om eier skifter adresse/mail-adresse m.m. må dette meldes Styret.
Disse opplysningene er kun for internt bruk av Styret (taushetsplikt), for
eksempel til innkallelse til generalforsamling/årsmøter og etter eventuelt annet
behov, der kontakt mellom styret og sameier er nødvendig.


Leietakeren har ansvar overfor seksjonseiere for enhver skade eller ulempe som
måtte oppstå på grunn av leietakeren.


Seksjonseier er igjen ansvarlig overfor Sameiet for eventuelle skader og ulemper
forårsaket av leietakeren eller seksjonseieren selv. Se § 13 nedenfor.

Disse Ordensreglene med senere melding, rundskriv, oppslag gjelder som en del
av eventuelle leiekontrakter. Utleiere (seksjonseiere) plikter å informere sine
leietakere om Ordensreglene.


Sameiere som selger sine leiligheter, plikter å melde dette til Styret med
opplysninger om eierens navn og overtagelsesdato og fra hvilken dato ny eier er
ansvarlig for a konto betaling av seksjonens andel av fellesutgiftene.


Ordensregler og Sameiets vedtekter skal overleveres til ny eier ved overtagelse,
hvis leiligheten leies ut SKAL eier informere leietakerne om vaskeri, boder,
søppel osv. og hvilke andre regler som gjelder i B4.

                  
Melding, rundskriv, oppslag m.m.


§9


Meldinger fra Styret ved rundskriv eller oppslag skal gjelde på samme måte som
bestemmelsene i Ordensreglene.


Oppslag som ønskes oppsatt på Sameiets eiendom kan kun anbringes på
oppslagstavla. Styret oppslag har fortrinnsrett.


Sameiets fellesarealer og fellesanlegg av enhver art


§10


Styret er bemyndiget til ålt som er knyttet til ordinær drift av eiendommen.


Disponeringen av fellesrom og anlegg er underlagt Styrets nærmere
bestemmelser, jfr. for øvrig vedtektenes § 2.4.


Innvendige forandringer


§11


Innvendige forandringer er tillatt i den utstrekning den ikke kommer i strid med
offentlige bestemmelser eller kan være til skade for andre sameiere.

Utvendig arrangement


§ 12


Utvendige arrangement på bygning er ikke tillatt uten forutgående
godkjennelse av Styret. ( Sameiets vedtekter § 5.3 )


Virkningene av mislighold


§ 13


Ved vesentlig mislighold av Husordensreglene og/ eller unnlatelse av betaling av
fellesutgiftene, kan Sameiet kreve leiligheten fraflyttet og eventuelt selge
seksjonen. Jfr. Lov om eierseksjoner § 16, av 16. mars 1983, nr. 7.


Endring av ordensreglene


§ 14


Endring av husordensreglene krever simpelt flertall av de fremmøtte
stemmeberettigede på årsmøte/generalforsamlingen.
Ekstrakopier av Husordensreglene kan fås hos forretningsfører eller styret via
postkasse. Også på engelsk.